Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Blower Door Test, czyli test szczelności budynku

Szczelność budynku jest jednym z kluczowych czynników wpływających na standard energetyczny budynku. Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej przegród, okien i drzwi nie zagwarantuje jednak niskiego zapotrzebowania budynku na ciepło. Może ono bowiem znacznie wzrastać przy niekontrolowanym przepływie powietrza. Właśnie dlatego tak ważne jest wykonanie Blower Door Test – badania szczelności budynku.

Wentylacyjna recoVAIR VAR 60 zamontowana w ścianie zewnętrznej pokoju dziennego

Z tekstu dowiesz się:

  • na czym polega Blower Door Test,
  • jakie warunki powinien spełniać dom, który pomyślnie przejdzie Blower Door Test.

Konieczność podgrzewania świeżego powietrza dostarczanego do budynku przekłada się na wzrost zapotrzebowania na ciepło, a tym samym na podniesienie całorocznych kosztów ogrzewania domu. Nowym budynkom stawiane są coraz wyższe wymagania szczelności powietrznej. Osiąganie szczelności budynku jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom budowy, ale także dzięki stosowaniu systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, najczęściej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Sprawdzanie szczelności powietrznej domu jest ściśle określone normą: PN-EN 13829:2002, „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.

Blower Door Test – na czym polega test szczelności budynku?

Test szczelności Blower Door Test polega na wytworzeniu nad- lub podciśnienia wewnątrz budynku. Przy różnicy ciśnienia 50 Pa pomiędzy powietrzem na zewnątrz budynku i wewnątrz niego powietrze zacznie się przedostawać przez szczeliny. Aby zlokalizować miejsca nieszczelności, stosuje się więc generator dymu i kamerę termowizyjną.

Zwiększy to liczbę wymian powietrza powyżej liczby wymaganej ze względów higienicznych, co z kolei podniesie koszty ogrzewania domu. Warunki testu szczelności Blower Door Test są zbliżone do oddziaływania na budynek silnego wiatru (prędkość ok. 9 m/s).

Zastosuj najlepszą metodę na wykonanie testu szczelności Blower Door Test

Warunki testowe n50 dla badania szczelności powietrznej budynku metodą Blower Door Test

Najwyższe wymagania dotyczące szczelności powietrznej są stawiane szczególnie nowym budynkom. Ich spełnienie jest często warunkiem koniecznym dla odbioru technicznego budynku lub otrzymania dofinansowania inwestycji. Na przykład w budynku niskoenergetycznym o standardzie NF40 liczba wymian powietrza w warunkach testowych n50 (różnica 50 Pa w teście Blower Door Test) nie może być większa niż 1,5 na godzinę. Z kolei w budynku pasywnym o standardzie NF40 liczba wymian powietrza nie może przekroczyć 0,6 na godzinę (0,6 wymiany powietrza w kubaturze budynku w ciągu 1 godziny).

Test szczelności budynku Blower Door Test powinien być zakończony przekazaniem właścicielowi domu certyfikatu szczelności. Dodatkowy protokół powinien zawierać zalecenia dla usunięcia ewentualnych miejsc nieszczelności. Część z nich można usunąć stosunkowo łatwo (uszczelnienie okien, drzwi, przepustów przez ściany, dach itd.). Inne nieszczelności można usunąć jedynie dzięki dodatkowym pracom remontowym. Kluczowe znaczenie ma tu staranność prowadzenia prac budowlanych i wykonanie testu Blower Test Door jeszcze przed zakończeniem ostatecznych prac wykończeniowych.

Sprawdź, jak uniknąć syndromu chorego budynku.