Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Fotowoltaika

Moduł fotowoltaiczny

1. Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (Vaillant) dotyczy modułów fotowoltaicznych marki Vaillant zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji na produkt (cz. I) oraz gwarancji na uzysk mocy (cz. II)

3. Gwarancja na produkt obejmuje wyłącznie wady modułów, a przedmiotem gwarancji na uzysk mocy są tylko utraty uzysku mocy modułów.

4. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. gwarantuje:

Cz. I (gwarancja na produkt)

a) do 10 roku, licząc od daty zakupu:

– sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

Cz. II (gwarancja na uzysk mocy):

a) do 24 miesięcy, licząc od daty zakupu:

– moc znamionowa będzie wynosiła co najmniej 97% dla oferowanych modułów, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi;

b) od trzeciego do 25 roku, licząc od daty zakupu:

– roczna utrata wydajności jest niższa niż 0,73%, w odniesieniu do znamionowej mocy wskazanej na arkuszu danych technicznych modułów, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

5. Parametry mocy modułów są zmierzone w standardowych warunkach testowych (STC) i przy uwzględnieniu normalnych tolerancji pomiarowych.

6. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: adres instalacji, nazwa urządzenia, numer fabryczny, data sprzedaży, pieczęć i podpis firmy instalującej. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek pociąga za sobą jej unieważnienie.

7. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji określonej w punkcie 4 pod warunkiem, że instalacji dokonała firma posiadająca autoryzację marki Vaillant w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) oraz posiadająca stosowne uprawnienia wymagane prawem w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

8. Lista Autoryzowanych Partnerów dostępna jest pod numerem infolinii: 801 804 444 lub 22 323 01 50 oraz na stronie internetowej www.vaillant.pl.

9. Zgłoszenia niesprawności w pracy urządzenia należy dokonana infolinii Vaillant: 801 804 444.

10. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywa się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu zawierającym kody materiałów oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Uzysk mocy niższy niż gwarantowany należy wyzkazać przez przedłożenie datowanego protokołu pomiarów.

11. Po wiążącym stwierdzeniu przypadku gwarancyjnego Vaillant zobowiązuje się wedle swojego uznania do naprawy w następujących możliwych formach (do wyboru):

a) dostawa zamienna (nowe lub regenerowane moduły);

b) naprawa;

Cz. I (gwarancja na produkt)

c) finansowe odszkodowanie w wysokości odpowiedniej wartości pozostałej produktu;

Cz. II (gwarancja na uzysk mocy)

d) udostępnienie dodatkowych modułów (nowych lub regenerowanych), za pomocą których będzie możliwe odtworzenie gwarantowanej mocy minimalnej;

e) podjęcie środków technicznych w celu odtworzenia gwarantowanej mocy minimalnej;

f) finansowe odszkodowanie za niższy uzysk mocy. Świadczenia odszkodowawcze zgodnie z gwarancją firmy Vaillant obejmują także:

• koszty transportu za dostawę modułów zastępczych w rozsądnej i zwyczajnej wysokości,

• dostawę zwrotną naprawionych lub wymienionych modułów,

• koszty związane z instalacją, demontażem lub ponowną instalacją modułów.

12. Jeśli dany typ modułów nie będzie produkowany w momencie przypadku gwarancyjnego, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia innego typu modułów fotowoltaicznych, które będą o tej samej lub wyższej mocy niż moduły reklamowane. Wybór świadczenia gwarancyjnego należy do nas, wedle naszego uznania. Dalsze roszczenia gwarancyjne nie istnieją.

13. Roszczenia z tytułu gwarancji handlowej nie są przez to ograniczone. Tak samo nie zostaje ograniczona ustawowa odpowiedzialność producenta. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancji. Wymienione moduły przechodzą na naszą własność.

14. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że etykieta modułu lub numer seryjny modułów nie został zmieniony, usunięty ani nie stracił czytelności lub z innego powodu niemożliwe jest jego odczytanie.

15. Gwarancją na produkt są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. Mogą to być wady materiałowe produktów i ich instalacji z zastrzeżeniem, że przyczyna ich powstania była po stronie Vaillant. Jednocześnie tryb naprawy (naprawa, wymiana, dostosowanie) wadliwych produktów należy do Vaillant.

16. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.

17. Gwarancja obowiązuje wyłącznie tylko przy pierwszej instalacji modułów które zostały zakupione jako nowe. Wadliwy moduł musi być przy tym częścią instalacji słonecznej, w której został uruchomiony po raz pierwszy. Demontaż, zmiana miejsca montażu modułu skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

18. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Instrukcji Obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

19. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku:

a) dokonania montażu produktów fotowoltaicznych Vaillant niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;

b) montażu z innymi produktami na które Vaillant nie udzielił zgody;

c) uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym. W szczególności powstałych z powodu przepięcia, uderzenia pioruna, wody, robactwa, ognia, szkód powstałych w wyniku stłuczenia, nadmiernych wstrząsów lub podobnych zewnętrznych wpływów, z powodu manipulacji przez osoby trzecie i inne zdarzenia lub wypadki, które nie należą do normalnego użytkowania modułów i na które nie mamy wpływu;

d) czysto optycznej niejednorodności modułów, która nie wpływa znacznie na działanie techniczne;

e) montażu w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe.

f) braku nadzoru, w tym braku przeglądów technicznych.

20. Vaillant nie odpowiada w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.

21. W przypadku, gdy Vaillant otrzyma reklamowany moduł od klienta i nie stwierdzi istnienia żadnego defektu w module, firma zleci – po uzyskaniu zgody ze strony klienta – niezależnemu ekspertowi ustalenie czy moduł jest wadliwy. W przypadku stwierdzenia wady modułu firma Vaillant pokryje koszty tej ekspertyzy. W sytuacji niestwierdzenia defektu modułu, koszty ekspertyzy, badania i zwrotu modułu poniesie klient.

22. Ze względu na charakter montażu, użytkowania urządzenia, jak i samej instalacji gwarant, który nie posiada możliwości nadzoru na przestrzeganiem zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji urządzenia informuję, że ewentualne nieprawidłowości mogą być zagrożeniem zdrowia osób oraz spowodować szkody materialne.

23. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

24. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku normalnego i prawidłowego przechowywania, transportu, zastosowania, instalacji, użytkowania, konserwacji i tylko w normalnych warunkach eksploatacji.

25. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

26. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie, danych technicznych lub instrukcji montażu i użytkowania bez uprzedniego powiadomienia.

27. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Inwerter, osprzęt

1. Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. (Vaillant) dotyczy inwerterów (sterowników, przetwornic fotowoltaicznych) oraz osprzętu instalacji fotowoltaicznej marki Vaillant (z wyłączeniem modułów – oddzielne warunki gwarancji) zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

3. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: nazwa urządzenia, numer fabryczny, data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy, pieczęć i podpis firmy instalującej. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek pociąga za sobą jej unieważnienie.

4. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji:

a) dla osprzętu fotowoltaicznego – na okres 2 lat licząc od daty zakupu, pod warunkiem, że instalacji dokonała firma posiadająca autoryzację marki Vaillant w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) oraz posiadająca stosowne uprawnienia wymagane prawem w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

b) dla inwertera (sterownika, przetwornicy fotowoltaicznej) – na okres 10 lat licząc od daty zakupu pod warunkiem, że instalacji dokonała firma posiadająca autoryzację marki Vaillant w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) oraz posiadająca stosowne uprawnienia wymagane prawem w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

5. Uprawnienia gwarancyjne prawne nie są ograniczone przez gwarancję handlową.

6. Lista Autoryzowanych Partnerów dostępna jest pod numerem infolinii: 801 804 444 lub 22 323 01 50 oraz na stronie internetowej www.vaillant.pl.

7. Zgłoszenia niesprawności w pracy urządzenia należy dokonana infolinii Vaillant: 801 804 444.

8. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywa się będzie po przedstawieniu w firmie serwisowej ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

9. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

10. Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. Mogą to być wady materiałowe produktów i ich instalacji z zastrzeżeniem, że przyczyna ich powstania była po stronie Vaillant. Jednocześnie tryb naprawy (naprawa, wymiana, dostosowanie) wadliwych produktów należy do Vaillant.

11. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.

12. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

13. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

14. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:

a) dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych Vaillant niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;

b) montaż produktów fotowoltaicznych z innymi produktami, na które Vaillant nie udzielił zgody;

c) uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;

d) montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;

e) brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;

f) specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie, bądź specjalne instrukcje klienta w odniesieniu do wykonania produktu, połączenie (produktów Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.) z innymi produktami bez wyraźnego zezwolenia Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.;

g) modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;

h) nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;

i) nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu;

j) jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;

k) w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;

l) uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.

15. Vaillant nie odpowiada w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.

16. Ze względu na charakter montażu, użytkowania urządzenia, jak i samej instalacji gwarant który nie posiada możliwości nadzoru na przestrzeganiem zaleceń i wymagań zawartych w instrukcji urządzenia informuję, że ewentualne nieprawidłowości mogą być zagrożeniem zdrowia osób oraz spowodować szkody materialne.

17. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

18. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

20. Gwarant nie odpowiada również za naruszenia praw patentowych lub praw osób trzecich będące rezultatem użytkowania niniejszego urządzenia.

21. Vaillant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie, danych technicznych lub instrukcji montażu i użytkowania bez uprzedniego powiadomienia.

22. W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.

23. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)