Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pakiety solarne

Ogólne warunki gwarancji na pakiety solarne

Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń solarnych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako urządzenia solarne rozumie się pakiet marki Vaillant składający się z:

zasobnika solarnego (VIH S 300 L lub VIH SN lub VEH SN), paneli solarnych, solarnej grupy pompowej, regulatora, naczynia wzbiorczego (w zależności od zakupionego pakietu)

1. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres:

• 12 miesięcy od daty sprzedaży (potwierdzone dowodem zakupu).

• W przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia (tzw. „przeglądu gwarancyjnego”) w okresie pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty sprzedaży). Użytkownikowi przysługuje – na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji – prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 36 miesięcy od daty sprzedaży.

• W przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia (tzw. „przeglądu gwarancyjnego”) w okresie pomiędzy 32 a 36 miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty sprzedaży). Użytkownikowi przysługuje – na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji – prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 60 miesięcy od daty sprzedaży. Warunkiem utrzymania praw do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 60 miesięcy od daty sprzedaży jest wykonanie obu przeglądów (do 12 i do 36 miesiąca od daty zakupu)

Lista firm uprawnionych do wykonywania „Przeglądów Gwarancyjnych” jest na stronie internetowej www.vaillant.pl lub pod numerem infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych).

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych, tj. anod, bezpieczników, żarówek, uszczelek, ubytków i jakości płynu solarnego oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe w wyniku: użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby

nieupoważnione oraz innych powstałych bez winy producenta (w tym zakamieniania lub zabrudzenia wymienników ciepła, wężownic zasobników czy paneli solarnych ).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji powinny być usunięte w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy) (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi) termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych” wymienionych na stronie internetowej www.vaillant.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna, jeżeli:

a) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;

b) dołączono do niej dowód zakupu.

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia, punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Uwaga!

• Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powietrza powyżej 0°C, chronić przed wilgocią.

• Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu.