Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Urządzenia niekondensacyjne

Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia niekondensacyjne znajdują się na karcie gwarancyjnej

Ogólne warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres:

• 12 miesięcy od daty sprzedaży (potwierdzone dowodem zakupu).

• W przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia (tzw. „przeglądu gwarancyjnego”) w okresie pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty sprzedaży). Użytkownikowi przysługuje – na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji – prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 24 miesięcy od daty sprzedaży. Lista firm uprawnionych do wykonywania „Przeglądów Gwarancyjnych” jest na stronie internetowej www.vaillant.pl lub pod numerem infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych).

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych, tj. anod, bezpieczników, żarówek, uszczelek oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe w wyniku: użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, złej jakości paliwa oraz innych powstałych bez winy producenta (w tym zabrudzenia lub zakamieniania wymienników ciepła).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji powinny być usunięte w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy), każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi, termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

5. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych”, wymienionych na stronie

internetowej www.vaillant.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna, jeżeli:

a) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;

b) dołączono do niej dowód zakupu.

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia, punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Uwaga!

• Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powietrza powyżej 0°C, chronić przed wilgocią.

• Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu.

• Urządzenie może instalować tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia gazowe i energetyczne.

Zakres czynności podczas przeglądu urządzenia:

• sprawdzenie wykonania zaleceń z „protokołu serwisowego” (czynność warunkująca dokonanie przeglądu gwarancyjnego)

• czyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy

• kontrola i ewentualne czyszczenie wymiennika pierwotnego po stronie przepływu gazów spalinowych

• czyszczenie i weryfikacja palnika oraz zespołu elektrod

• sprawdzenie działania zabezpieczeń (przeciwwypływowego gazu, odprowadzenia spalin i zaworu bezpieczeństwa)

• kontrola i ewentualna korekta nastaw mocy

• kontrola szczelności układu wodnego urządzenia, przyłącza i automatyki gazowej

• kontrola stanu anody ochronnej (dotyczy zasobników)

• kontrola syfonów (dotyczy kotłów turbo)

• kontrola funkcjonowania regulatora pokojowego, pogodowego

• wizualna kontrola przewodów powietrzno-spalinowych (dotyczy kotłów turbo)

• czyszczenie i smarowanie zespołu wodnego (dotyczy MAG i VED).

Materiały eksploatacyjne (zużywalne) wymieniane podczas przeglądu (m.in.: anoda ochronna, wszelkiego rodzaju uszczelki, bezpieczniki itp.) obciążają użytkownika urządzenia. W zakres

przeglądu nie wchodzi czyszczenie armatury (w tym wymienników ciepła) po stronie wody grzewczej bądź wody użytkowej