Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pompy ciepła

UWAGA!

Karta gwarancyjna jest dostarczana przez firmę dokonującą pierwszego uruchomienia w trakcie jego wykonywania.


Ogólne warunki gwarancji na pompy ciepła Vaillant

1. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres: 24 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”,ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu. (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych tj. anody, bezpieczniki, żarówki, uszczelki oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe w wyniku: użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupowaŜnione, oraz innych powstałych bez winy producenta.

4. Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych” wymienionych na stronie internetowej www.vaillant.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna, jeżeli:

a) jest prawidłowo wypełniona we wszystkich wymaganych polach

b) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;

c) montażu dokonała firma posiadająca autoryzację firmy Vaillant w zakresie montażu pomp ciepła.

d) „Pierwszego Uruchomienia” dokonała firma posiadająca stosowne uprawnienia nadane przez Vaillant Saunier Duval Sp. z o. o. w zakresie uruchamiania pomp ciepła**

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

** Uwaga

Podczas pierwszego uruchomienia wymagana jest obecność firmy dokonującej montażu urządzenia.