Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Urządzenia kondensacyjne

Szczegółowe warunki gwarancji na urządzenia kondensacyjne znajdują się na karcie gwarancyjnej

Ogólne warunki gwarancji

Uprawnionym do ostemplowania „Karty gwarancyjnej” jest Serwisant Autoryzowany (SA) lub Instalator Autoryzowany (IA).

W celu możliwości weryfikacji odwiedzającego Państwa współpracownika naszej firmy wprowadziliśmy osobiste elementy identyfikacyjne. Prosimy zwrócić uwagę na datę ważności pieczątki i identyfikatora.

Możliwe jest także uzyskanie informacji na temat firm w Państwa regionie, które mogą zająć się „Pierwszym Uruchomieniem“ także pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych).

Prosimy zwrócić uwagę, że „Pierwsze Uruchomienie” wykonane przez uprawnionego członka VPS jest podstawowym warunkiem posiadania gwarancji (*1)

Zakres „Pierwszego Uruchomienia“ obejmuje:

• sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń

• sprawdzenie poprawności działania urządzenia, oraz zabezpieczeń

• kontrola i regulacja parametrów grzewczych

• przeszkolenie użytkownika

• wypełnienie Karty Gwarancyjnej w zakresie „Pierwszego Uruchomienia“

Zakres „Pierwszego Uruchomienia“ nie obejmuje:

• prac związanych z instalacją urządzenia

• usuwania wad i usterek w instalacji

• prac dodatkowych związanych z urządzeniem lub instalacją ( w tym wykonywania podłączeń elektrycznych oraz montażu dodatkowych urządzeń sterowania i regulacji)

(*1) nie dotyczy urządzeń MAG. (W przypadku MAG`a gwarancję może podstęplować instalujący spoza Vaillant Partner Serwis, posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne lub gazowe).

Zakres czynności podczas przeglądu urządzenia:

• sprawdzenie wykonania zaleceń z „protokołu serwisowego”

(czynność warunkująca dokonanie przeglądu gwarancyjnego)

• czyszczenie wnętrza urządzenia i obudowy

• kontrola i ewentualne czyszczenie wymiennika pierwotnego

po stronie przepływu gazów spalinowych

• czyszczenie i weryfikacja palnika oraz zespołu elektrod

• sprawdzenie działania zabezpieczeń (przeciw wypływowego

gazu, odprowadzenia spalin i zaworu bezpieczeństwa)

• kontrola i ewentualna korekta nastaw mocy

• kontrola szczelności układu wodnego urządzenia, przyłącza

i automatyki gazowej

• kontrola stanu anody ochronnej (dotyczy zasobników)

• kontrola syfonów (dotyczy kotłów kondensacyjnych)

• kontrola funkcjonowania regulatora pokojowego, pogodowego

• wizualna kontrola przewodów powietrzno-spalinowych

(dotyczy kotłów turbo i kondensacyjnych)

• czyszczenie i smarowanie zespołu wodnego (dotyczy MAG i VED).

Szczegółowe warunki gwarancji:

Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres:

• 12 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”, ale nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakupu.

(potwierdzone odpowiednimi wpisami)

• W przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia tzw. „Przeglądu Gwarancyjnego” w okresie pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty „Pierwszego Uruchomienia”, dla urządzeń MAG liczone od daty zakupu) użytkownikowi przysługuje – na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji – prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 24 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”, nie dużej jednak niż 30 miesięcy od udokumentowanej daty sprzedaży

Lista firm uprawnionych do wykonywania „Przeglądów Gwarancyjnych” jest na stronie internetowej www.vaillant.pl lub pod numerem Infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych).

2. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstałych z winy producenta. Gwarancja nie obejmuje: części eksploatacyjnych tj. anody, bezpieczniki, żarówki, uszczelki oraz uszkodzeń mechanicznych.

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe w wyniku: użytkowania niezgodnego z instrukcja obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, złej jakości paliwa, oraz innych powstałych bez winy producenta (w tym zabrudzenia lub zakamieniania wymienników ciepła).

4. Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

5. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 0 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych” wymienionych na stronie internetowej www.vaillant.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna jeżeli:

a) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;

b) "Pierwszego Uruchomienia" dokonał uprawniony członek Vaillant Partner Serwis.

c) dołączono do niej dowód zakupu.

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu urządzenia punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

10.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Uwaga!

• Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powietrza powyżej 0°C, chronić przed wilgocią.

• „Pierwszego Uruchomienia” dokonuje wyłącznie uprawniony Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany marki Vaillant, pod rygorem utraty gwarancji (*2)

• Karta gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu

(*2) Pierwsze uruchomienie nie dotyczy urządzeń: MAG (w przypadku MAG`a gwarancję może podstemplować instalujący spoza Vaillant Partner Serwis, posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne lub gazowe).