Znajdź

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów

Szanowni Państwo

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi w naszej firmie oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych odpowiednich klauzul zgód, zgodnie z Państwa decyzją w tym zakresie.

W związku z udziałem w procesie rekrutacji prowadzonym przez Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., zwanego dalej Pracodawcą:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych przez Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym), dla celów prowadzonej przez Pracodawcę rekrutacji

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pracy w Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.

1) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107787, NIP 5261012016, REGON 010785861 („Spółka”);

3) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, imiona rodziców, obywatelstwo, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, rodzaj, numer i seria dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych;

4) Kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych Spółki: Mogą Państwo skontaktować się ze specjalistą ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Specjalista ds. Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@vaillant-group.com;

5) Cele i podstawa przetwarzania:

W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a) wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Spółce (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);

b) wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

d) wewnętrznych celów administracyjnych Spółce, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.

7) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 1 rok od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Spółce.

8) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

12) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą;

13) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych jest obligatoryjne, a pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu pracy będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.