Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dlaczego niska emisja w największym stopniu wpływa na powstawanie smogu?

Smog stanowi bardzo poważny problem natury środowiskowej, medycznej i gospodarczej. Szczególnie mocno dotyka Polskę, wpływając negatywnie na jakość powietrza w kraju. Spośród wszystkich państw UE Polska znajduje się w niechlubnej czołówce pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem. Za główną przyczynę powstawania smogu w naszym kraju wskazuje się niską emisję.

Pompa ciepła Vaillant zamiast urządzeń wpływających na niską emisję

Z tekstu dowiesz się:

  • z czego składa się smog,
  • dlaczego niska emisja gazów i pyłów to główna przyczyna smogu,
  • jak zapobiegać niskiej emisji,
  • jakie rodzaje emisji zanieczyszczeń reprezentują poszczególne paliwa.

Mimo że świadomość społeczna w kontekście smogu systematycznie rośnie, to jednak wciąż pokutuje wiele mitów dotyczących np. tego, że jest to wyłącznie problem dużych, zakorkowanych miast o znacznym natężeniu ruchu samochodowego. Tymczasem niska emisja zanieczyszczeń jest typowa dla terenów, gdzie występuje zabudowa domów jednorodzinnych – a więc tereny podmiejskie i wiejskie. Dowiedz się więcej o emisji spalin do atmosfery.

Zobacz też, co Polacy wiedzą o smogu.

Z czego składa się smog?

Głównymi składnikami smogu odpowiedzialnymi za jego niekorzystne oddziaływanie są pyły zawieszone PM10, PM2,5 oraz PM1. Im mniejsza wartość liczbowa przy oznaczeniu „PM”, tym mniejsza jest średnica (w mikrometrach) drobin pyłu.

Najmniejsze drobiny stanowią największe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ z powodu swoich rozmiarów są w stanie bez trudu przedostać się przez ściany komórkowe pęcherzyków płucnych, a następnie trafić do układu krwionośnego. Większe drobiny nieustannie podrażniają układ oddechowy, co stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla astmatyków, osób chorych na POCHP oraz inne choroby układu oddechowego i krwionośnego.

Kolejną grupą niebezpiecznych związków chemicznych obecnych w smogu są dioksyny i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Posiadają one właściwości kancerogenne i mutagenne. Sprzyjają rozwojowi chorób nowotworowych, a także powstawaniu wad wrodzonych u dzieci.

Pozostałe niebezpieczne związki i pierwiastki obecne w smogu to dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), a także metale ciężkie.

Przeczytaj, co to jest smog i jak powstaje.

Niska emisja przyczyną powstawania smogu

Główną, antropogeniczną przyczyną powstawania smogu jest tzw. niska emisja. Jest to emisja spalin, która ma miejsce do umownej wysokości określonej na poziomie 40 metrów. Odpowiedzialny jest za nią głównie sektor komunalno-mieszkaniowy. To właśnie niska emisja generuje ponad 85% pyłów PM10 w powietrzu. Emisja należącego do WWA (policyklicznych węglowodorów aromatycznych) rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi w aż 87% ze spalania paliw w gospodarstwach domowych.

Problem niskiej emisji i przekraczania dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń nie dotyczy zatem wyłącznie dużych miast, ale także mniejszych miejscowości, cechujących się zabudową jednorodzinną wyposażoną w liczne kotłownie stałopalne. Domowe kotłownie spalające węgiel w największym stopniu ponoszą winę za powstawanie trującej, niskiej emisji. Szczególnie wtedy, gdy domy wyposażone są w tzw. „kopciuchy”, czyli urządzenia grzewcze niespełniające żadnych norm i niepodlegające klasyfikacji. Dodatkową wadą „kopciuchów” jest brak jakiegokolwiek procesu automatyzacji spalania i dozowania paliwa, co jednak jest stosunkowo trudne do precyzyjnej regulacji w przypadku paliw stałych.

Metody przeciwdziałania niskiej emisji

Przeciwdziałanie niskiej emisji może opierać się na zmianie wykorzystywanego paliwa i/lub urządzenia grzewczego, zwiększeniu sprawności układu oraz zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na energię.

Termomodernizacja budynku umożliwia obniżenie rocznego zapotrzebowania na energię w kWh, a co za tym idzie – zapotrzebowania na paliwo. Im mniej węgla ulegnie spaleniu, tym mniejsza masowo będzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Zastosowanie kotłów o większej sprawności ma analogiczny efekt, gdyż również przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na opał.

Zobacz także: Termomodernizacja domu krok po kroku

Niezależnie jednak od poczynionych działań w kierunku zmniejszenia zapotrzebowania na spalany węgiel, charakterystyka tego paliwa pod względem emisyjności pozostaje wciąż taka sama. Prezentuje się bardzo niekorzystnie na tle innych paliw, takich jak gaz ziemny, gaz płynny i olej opałowy.

Nowy kocioł ecoTEC plus

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w zależności od paliwa

Spalanie gazu oraz oleju opałowego nie wiąże się z jakąkolwiek emisją pyłów, zaś w przypadku węgla emisja wynosi ok. 0,9 kg/MWh. Emisja SO2 podczas spalania gazu ziemnego jest śladowa i wynika wyłącznie z obecności stosowanych dla bezpieczeństwa dodatków – nawaniaczy. Spalanie węgla kamiennego powoduje emisję SO2 w wysokiej ilości – ok. 1,7 kg/MWh. To również 3,5 razy więcej niż podczas spalania oleju opałowego. Tlenek węgla jest obecny w produktach spalania gazu i oleju opałowego w śladowych ilościach, w przeciwieństwie do węgla, gdzie wartość jego emisji to ponad 20 kg/MWh.

Na podstawie tych danych za najlepszy sposób przeciwdziałania niskiej emisji zanieczyszczeń należy uznać rezygnację z węglowych kotłów stałopalnych na rzecz urządzeń na czyste paliwo (np. wysokosprawnych, gazowych kotłów kondensacyjnych). Alternatywą są pompy ciepła, które w wysokim stopniu korzystają z odnawialnych źródeł energii, tzn. energii cieplnej zawartej w powietrzu, gruncie lub w wodzie. Do swojego działania wymagają dostarczania energii elektrycznej, która w warunkach polskich pochodzi w większości z elektrowni opalanych węglem. W związku z wysokimi wartościami sezonowego wskaźnika efektywności SCOP są to jednak urządzenia o bardzo korzystnym wpływie na rzecz działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Wynika to również z faktu, że elektrownie, w przeciwieństwie do domowych kotłowni, wyposażone są w urządzenia o wysokiej sprawności oraz w zaawansowane instalacje służące do zatrzymywania pyłów wysokiej emisji, np. skuteczne elektrofiltry.

Zastosowanie domowej instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła jest zaś działaniem, które jeszcze bardziej zwiększa efekt prośrodowiskowy, a także pozwala uzyskać wymierne oszczędności, redukując wysokość rachunków za energię.

Dowiedz się, jak dbać o czyste powietrze.